Tim Borgerforenings vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1
Foreningens navn er Tim Borgerforening, og dens hjemsted er Tim i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2
Foreningens formål er:
• At medvirke til at fastholde og udvikle de værdier og aktiviteter, som sognet bygger på
• At styrke fællesskabet og gøre Tim Sogn til et godt sted at bo
• At varetage sognets interesser i forhold til offentlige myndigheder

Bestyrelsen i Tim Borgerforening har mandat til løbende efter behov at etablere ad hoc udvalg, der gennem deres initiativer arbejder for et fælles formål til gavn for udviklingen og sammenholdet i Tim Sogn. Udvalgene har særskilt økonomi og separat regnskab. Bestyrelsen i Tim Borgerforening kan vælge at støtte udvalgene økonomisk. Udvalgets regnskab præsenteres for Borgerforeningens bestyrelse umiddelbart efter årsskiftet og senest 14 dage før Tim Borgerforenings generalforsamling.

§ 3
Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som samtidig betaler medlemskontingent. Kontingent skal være betalt inden for det pågældende regnskabsår, ellers slettes medlemmet af foreningens medlemsliste.

§ 4.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Funktionstiden er 2 år. Nyvalg finder sted af henholdsvis 2 eller 3 medlemmer årligt. Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.

§ 4.2
Under Tim Borgerforening er der oprettet et udvalg med navnet Tim Foreningssamvirke. Udvalget består af 1 medlem fra hver af de foreninger, institutioner og lignende grupperinger, som måtte ønske at være med i Tim Foreningssamvirke. Borgerforeningens repræsentant indkalder hvert år i april til konstituerende møde i udvalget. Udvalget har sin egen forretningsorden.

§ 4.3
Under Tim Borgerforening driver et udvalg Tim Lokalhistoriske Arkiv efter gældende retningslinjer, som er godkendt af Tim Borgerforening og Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver.

§ 5
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte hun/han finder det påkrævet.

§ 6
Ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal der føres protokol over vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold.

§ 7
Alle medlemmer af Tim Borgerforening er valgbare som bestyrelsesmedlem eller revisor, dog kan ingen vælges mod deres vilje.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts.
Indvarslingen skal ske ved annoncering på hjemmesiden www.tim-sogn.dk mindst 10 dage forud for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 5 dage forud for generalforsamlingen.

DAGSORDENEN skal indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af det reviderede regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. forelæggelse af budget for det kommende år.
7. valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter for disse.
8. eventuelt.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
Valg (forslag og afstemning) til bestyrelsen sker skriftligt, dersom blot et medlem ønsker det. Afgørelsen sker ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske derom og da mindst 3 uger efter begæringen. Indvarslingen skal finde sted på samme vis som ved den ordinære generalforsamling.

§ 9
Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal angives på dagsorden. Ændringer er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§ 10
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen som et særligt punkt og er vedtaget, når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
På den sidst afholdte generalforsamling skal der træffes afgørelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dog er simpelt flertal tilstrækkeligt. Eventuelle midler skal fordeles inden for Tim sogn.

Vedtaget på generalforsamling den 14. marts 2019.

Mads Nedergaard / formand