Generalforsamling.

Haveselskabet Tim-Torsteds kreds indkalder til generalforsamling

Torsdag, den 3. februar 2022 kl. 19.00.

Det foregår i Torsted Præstegård, Torstedvej 46, Torsted, 6980 Tim.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
  2. Beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år v. formanden.
  3. Det reviderede regnskab til godkendelse v. kassereren.
  4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
  5. Indkomne forslag (forslag skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Sonja Holmgård og Henny Ramskov.
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Anne Marie Jepsen.
  8. Valg af 2 revisorer. Anne Marie Dam og Birte Nielsen.
  9. Valg af 1 revisorsuppleant. Susanne Ramskov.
  10. Eventuelt.

P.b.v. Henny Ramskov, Haveselskabet Tim-Torsted kreds.

Alle er velkomne. Ingen bliver valgt mod deres ønske.

Efter generalforsamlingen vil der vil blive serveret kaffe og kage.

Derefter skal vi prøve Havespillet.